seguridad puente puente puente saliente grua salud separación vallas

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


La nostra experiència de més de deu anys al món de la Prevenció de Riscos, especialment com a Coordinadors de Seguretat i Salut en obres de construcció, ens avala com a tècnics especialistes

SERVEIS


Durant la nostra trajectòria com a Coordinadors de Seguretat en obres de construcció, hem realitzat treballs, per a clients públics i privats, tant d'obra civil com d’edificació:

OBRA CIVIL: Urbanitzacions i Reurbanitzacions, Ponts, Túnels, Infraestructures del transport de diversa envergadura, Infraestructures energètiques…

EDIFICACIÓ: Edificis residencials i comercials, Edificis singulars, Naus industrials…

MISSIÓ


En compliment del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la nostra missió en l'obra és fonamentalment:

 1. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:
  1. Prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultània o successivament.
  2. Estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.
 2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al fet que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.
 3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al que es disposa en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.
 4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
 6. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

AUDITORIES DE PREVENCIÓ (click per més informació)


Objectiu de l'Auditoria reglamentària

L'objectiu de l'auditoria no és altre que ajudar a l'empresari a millorar el seu Sistema de prevenció de riscos laborals.

El resultat de l'auditoria, sempre que l'empresari es comprometi a corregir les desviacions en un temps raonable, no és sancionable en cap cas.

En l'auditoria trobarà una valuosa ajuda per assegurar que el seu Sistema de prevenció compleix amb la legislació vigent.

Premisses fonamentals:
 • La primera auditoria haurà de realitzar-se als 18 mesos de l'inici de l'activitat de l'Empresa.
 • Aquesta auditoria ha de repetir-se cada 4 anys.
 • Les empreses afectades per l'Annex I del Reglament dels serveis de prevenció hauran de repetir-la cada dos anys.

Empreses que requereixen d’Auditoria

Les empreses que no haguessin concertat el servei de prevenció amb un Servei de Prevenció Aliè (SPA), hauran de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria externa. Així mateix, les empreses que desenvolupin les activitats preventives amb recursos propis o aliens, hauran de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria externa.